Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ

Hanyu Pinyin


táng láng bǔ chán huáng què zài hòu

Interpretation

▶️
螳螂正要捉蟬,不知道黃雀就在牠的後面也想吃牠。比喻眼光短淺,只貪圖眼前利益不顧後患他只知算計別人,卻不知螳螂捕蟬,黃雀在後,另有人正打他的主意呢!

義  類


後患,貪圖,過度,利益,眼光短淺,短視,背後,隱藏,危險
︿
Top