Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ˊ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ (變)ˊ ㄍㄨˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄚˋ

Hanyu Pinyin


shí gǔ bù huà (變) shí gǔ bú huà

Interpretation


學了古代知識不能充分理解應用如同吃了東西不能消化一樣比喻一味守舊而不知變通事情要懂得變通不要拘泥成規食古不化反而壞了事情

義  類


守舊,守成,拘泥,不變,堅持,固執,死板,人物,行為,不知變通,不能理解,不能應用,不能消化,不改變,說不通
︿
Top