Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》

▶️ 部-9畫-共16

Bopomofo


ㄔㄣˊ

Hanyu Pinyin


chén

Interpretation

▶️
  1. 相信天生蒸民,其命匪諶。(《詩經.大雅.蕩》)
  2. 忠誠誠信諶訓、諶摯、諶義
  3. 確然、誠然外承歡之約兮,諶荏弱而難持。(《楚辭.屈原.九章.哀郢》)
  4. 姓。

︿
Top