Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ

Hanyu Pinyin


shí bā luó hàn

Interpretation

▶️
羅漢,指得道修行的和尚根據佛經記載,釋迦牟尼佛最先度化了一千二百五十五位羅漢,列在上首的是十六位大弟子,也就是十六羅漢。十六羅漢變成十八羅漢,約在唐末五代,即十六羅漢外加慶友和賓頭盧二人。另有一說是加入降龍、伏虎二尊者。清高宗易為迦葉和軍徒鉢嘆。西藏則於十六羅漢外加上達磨多羅和摩訶衍和尚。宋代以後十八羅漢取代了十六羅漢風行全中國。
︿
Top