Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ㄊㄨㄢˊ (變)ˋ ㄊㄨㄢˊ

Hanyu Pinyin


yī tuán (變) yì tuán

Interpretation


  1. 一堆。 他們兩人一言不和,便扭打成一團了。

  2. 一股。 一團和氣


︿
Top