Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄈㄚˇ (變)ˊ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄈㄚˇ

Hanyu Pinyin


yī zhì xìng zī yuán dìng wèi fǎ (變) yí zhì xìng zī yuán dìng wèi fǎ

Interpretation


一種指明資料網際網路上的位置取得方式通訊協定例如:要進入教育部的全球資訊網網頁,在瀏覽器上鍵入 “http://www.edu.tw”即可冒號前為指定通訊協定,即網路服務冒號後的兩條斜線是指要連接的伺服器名稱通訊埠等、目錄檔名,縮稱為URL。§英Uniform Resource Locator
︿
Top