Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄨˊ

Hanyu Pinyin


yù rén bù shú

Synonym


所嫁非人

Interpretation


女子誤嫁了不好的丈夫。語本《詩經.王風.中谷有蓷(ㄊㄨㄟ)》。

義  類


女子,婚嫁,丈夫,不好,際遇,可憐,不幸,人物,處境
︿
Top