Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》

Search results total 19.
Add to Notebook
No. Word
Pronunciation
1 ˇ
2 ˇ ㄇㄧㄣˊ
3 ˇ ㄇㄨˋ
4 ˇ ㄈㄤˊ
5 ˇ ㄉㄢˋ
6 ˇ ㄉㄧˋ
7 ˇ ㄋㄩˇ
8 ˇ ㄍㄨㄥ
9 ˇ ㄒㄧˊ
10 ˇ ˊ
11 ˇ ˋ
12 ˇ ㄙㄨㄣ
13 ˇ ㄧㄝˋ
14 弟戲 ˇ ㄉㄧˋ ㄒㄧˋ
15 宮頸 ˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ
16 午線 ˇ ˇ ㄒㄧㄢˋ
17 宮外孕 ˇ ㄍㄨㄥ ㄨㄞˋ ㄩㄣˋ
18 虛烏有 ˇ ㄒㄩ ㄧㄡˇ
19 孫孫 ˇ ˇ ㄙㄨㄣ ㄙㄨㄣ
︿
Top