Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》

Search results total 106.
Add to Notebook
No. Word
Pronunciation
1 ㄧㄡˇ
2 ㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ
3 ㄧㄡˇ ㄈㄣˋ
4 ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ
5 ㄧㄡˇ ㄉㄧˇ
6 ㄧㄡˇ ㄌㄠˊ
7 ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ
8 ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ
9 ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ
10 ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ
11 ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ
12 ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ
13 ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˋ
14 ㄧㄡˇ ㄏㄞˋ
15 ㄧㄡˇ ㄏㄥˊ
16 ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥˋ
17 ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ
18 ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˇ
19 ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
20 ㄧㄡˇ ㄒㄧˇ
︿
Top