Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》

Search results total 21.
Add to Notebook
No. Word
Pronunciation
1 ㄧㄥˇ
2 ㄧㄥˇ ㄧㄣ
3 ㄧㄥˇ ㄅㄣˇ
4 ㄧㄥˇ ㄆㄧㄢˋ
5 ㄧㄥˇ ㄆㄧㄥˊ
6 ㄧㄥˇ ㄇㄧˊ
7 ㄧㄥˇ ㄉㄧˋ
8 ㄧㄥˇ ㄉㄧㄝˊ
9 ㄧㄥˇ ㄊㄢˊ
10 ㄧㄥˇ ㄏㄡˋ
11 ㄧㄥˇ ㄐㄧˊ
12 ㄧㄥˇ ㄐㄩˋ
13 ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ
14 ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ
15 ㄧㄥˇ ㄒㄧㄥ
16 ㄧㄥˇ ㄓㄢˇ
17 ㄧㄥˇ ㄕㄜˋ
18 ㄧㄥˇ ˙ㄗ
19 ㄧㄥˇ ㄧㄣˋ
20 響力 ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ ㄌㄧˋ
︿
Top