Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》

Search results total 8.
Add to Notebook
No. Word
Pronunciation
1 ㄋㄧˇ
2 ㄋㄧˇ ˙ㄇㄣ
3 ㄋㄧˇ ㄨㄛˇ
4 儂我儂 ㄋㄧˇ ㄋㄨㄥˊ ㄨㄛˇ ㄋㄨㄥˊ
5 推我擠 ㄋㄧˇ ㄊㄨㄟ ㄨㄛˇ ㄐㄧˇ
6 來我往 ㄋㄧˇ ㄌㄞˊ ㄨㄛˇ ㄨㄤˇ
7 爭我奪 ㄋㄧˇ ㄓㄥ ㄨㄛˇ ㄉㄨㄛˊ
8 死我活 ㄋㄧˇ ˇ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˊ
︿
Top