Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》

Search results total 20.
Add to Notebook
No. Word
Pronunciation
1 ˙ㄗ
2 ˇ
3 ˇ ㄉㄢˋ
4 ˇ ㄉㄧˋ
5 ˇ ㄇㄧㄣˊ
6 ˇ ㄇㄨˋ
7 ˇ ㄈㄤˊ
8 ˇ ㄋㄩˇ
9 ˇ ㄍㄨㄥ
10 ˇ ㄒㄧˊ
11 ˇ ˊ
12 ˇ ˋ
13 ˇ ㄙㄨㄣ
14 ˇ ㄧㄝˋ
15 弟戲 ˇ ㄉㄧˋ ㄒㄧˋ
16 宮頸 ˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ
17 午線 ˇ ˇ ㄒㄧㄢˋ
18 宮外孕 ˇ ㄍㄨㄥ ㄨㄞˋ ㄩㄣˋ
19 虛烏有 ˇ ㄒㄩ ㄧㄡˇ
20 孫孫 ˇ ˇ ㄙㄨㄣ ㄙㄨㄣ
︿
Top