Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》

Search results total 23.
Add to Notebook
No. Word
Pronunciation
1 ㄨㄢˇ
2 ㄨㄢˇ ㄏㄨㄣ
3 ㄨㄢˇ ㄅㄟˋ
4 ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ
5 ㄨㄢˇ ㄈㄢˋ
6 ㄨㄢˇ ㄋㄧㄢˊ
7 ㄨㄢˇ ㄋㄧㄤˊ
8 ㄨㄢˇ ㄍㄨㄟ
9 ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ
10 ㄨㄢˇ ㄐㄧㄢ
11 ㄨㄢˇ ㄐㄧㄣˋ
12 ㄨㄢˇ ㄐㄧㄥˇ
13 ㄨㄢˇ ㄑㄧˊ
14 ㄨㄢˇ ㄑㄧˇ
15 ㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ
16 ㄨㄢˇ ㄔㄤˇ
17 ㄨㄢˇ ㄕㄤˋ (變)ㄨㄢˇ ˙ㄕㄤ
18 ㄨㄢˇ ㄕㄥ
19 ㄨㄢˇ ㄘㄢ
20 ㄨㄢˇ
︿
Top