Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》

Search results total 17.
Add to Notebook
No. Word
Pronunciation
1 ˋ
2 ˋ ㄅㄛˊ
3 ˋ ㄆㄧㄣˊ
4 ˋ ㄉㄠˋ
5 ˋ ㄌㄨㄛˇ
6 ˋ ㄐㄧㄠˇ
7 ˋ ㄔㄥˊ
8 ˋ ˇ
9 ˋ ˋ
10 ˋ ㄗㄨˊ
11 道儀 ˋ ㄉㄠˋ ˊ
12 裸裸 ˋ ㄌㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˇ
13 嵌樓 ˋ ㄎㄢˇ ㄌㄡˊ
14 手空拳 ˋ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄑㄩㄢˊ
15 身裸體 ˋ ㄕㄣ ㄌㄨㄛˇ ㄊㄧˇ
16 子之心 ˋ ˇ ㄒㄧㄣ
17 字預算 ˋ ˋ ˋ ㄙㄨㄢˋ
︿
Top