Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》

Search results total 46.
Add to Notebook
No. Word
Pronunciation
1 ㄎㄨˇ
2 ㄎㄨˇ ㄇㄣˋ
3 ㄎㄨˇ ㄇㄧㄥˋ
4 ㄎㄨˇ ㄉㄥˇ
5 ㄎㄨˇ ˙ㄊㄡ
6 ㄎㄨˇ ㄊㄨㄥˋ
7 ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ
8 ㄎㄨˇ ㄋㄢˋ
9 ㄎㄨˇ ㄌㄜˋ
10 ㄎㄨˇ ㄌㄧˋ
11 ㄎㄨˇ ㄌㄧㄢˋ
12 ㄎㄨˇ ㄍㄢˋ
13 ㄎㄨˇ ㄍㄨㄚ
14 ㄎㄨˇ ㄍㄨㄛˇ
15 ㄎㄨˇ ㄍㄨㄥ
16 ㄎㄨˇ ㄍㄨㄥ
17 ㄎㄨˇ ㄎㄡˇ
18 ㄎㄨˇ ㄏㄞˇ
19 ㄎㄨˇ ㄏㄢˋ
20 ㄎㄨˇ ㄑㄩㄢˋ
︿
Top