Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》

Search results total 63.
Add to Notebook
No. Word
Pronunciation
1 ㄅㄠˇ
2 ㄅㄠˇ ㄇㄨˇ
3 ㄅㄠˇ ㄇㄨˇ
4 ㄅㄠˇ ㄐㄧㄥˇ
5 ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ
6 ㄅㄠˇ ㄅㄣˇ
7 ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ
8 ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ
9 ㄅㄠˇ ㄇㄧˋ
10 ㄅㄠˇ ㄈㄟˋ
11 ㄅㄠˇ ㄈㄤˊ
12 ㄅㄠˇ ㄉㄢ
13 ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ
14 ㄅㄠˇ ㄍㄨㄢˇ
15 ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ
16 ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ
17 ㄅㄠˇ ㄐㄩˇ
18 ㄅㄠˇ ㄑㄩㄢˊ
19 ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ
20 ㄅㄠˇ ˊ
︿
Top