Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ㄋㄧㄥˊ ㄨㄟˊ ˋ ㄙㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄨㄚˇ ㄑㄩㄢˊ

Hanyu Pinyin


níng wéi yù suì bù wéi wǎ quán

Interpretation

▶️
諺語寧願珍貴的玉器而被打碎,也不願當低賤的瓦片而得以保全比喻寧願保全節操而死,也不苟且求活。亦可比喻人為了堅強某種信念不計犧牲奮鬥到底抱著『寧為玉碎,不為瓦全』的決心,他衝出藏身的土坑,向敵人一陣掃射。

︿
Top