Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ㄅㄨˋ ㄌㄞˋ (變)ㄅㄨˊ ㄌㄞˋ

Hanyu Pinyin


bù lài (變) bú lài

Interpretation


不壞、不差。 你做菜的手藝不賴,色香味俱全。

︿
Top