Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄠˊ (變)ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ˋ ㄇㄠˊ

Hanyu Pinyin


jiǔ niú yī máo (變) jiǔ niú yì máo

Interpretation


許多牛身上的一根毛。指多數中的極少部分,對整體沒什麼影響比喻微不足道幾萬塊錢對有錢人來說,不過九牛一毛,但對某些人而言,則可能畢生積蓄

義  類


一點點,錢財,事理,程度,很少,極少,不算什麼,沒有影響,沒差,非常少
︿
Top