Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ㄐㄧㄡˇ ˇ ㄕㄥ (變)ㄐㄧㄡˇ ˇ ˋ ㄕㄥ

Hanyu Pinyin


jiǔ sǐ yī shēng (變) jiǔ sǐ yì shēng

Interpretation


比喻歷經極大的險境而能倖存這次飛機失事他得以倖免於難,真可謂九死一生

義  類


危機,緊急,人物,處境,接近死亡,險境,危急,倖存,倖免於死,很少,少數,生命跡象,微弱,瀕臨死亡,非常危險,非常危急,很危險,不安全,性命
︿
Top