Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ (變)ˋ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ

Hanyu Pinyin


yī míng jīng rén (變) yì míng jīng rén

Interpretation


比喻平時沒沒無聞潛藏才華一旦機會施展時,便有驚人表現。語本《韓非子.喻老》。 經過多年的苦練,他終於在區運賽中一鳴驚人,勇奪百米短跑冠軍

義  類


一展長才,令人吃驚,令人驚訝,令人訝異,令人佩服,令人稱奇,潛力無窮,潛力無限,一次,驚人,表現
︿
Top