Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ ˋ ㄇㄚˇ ㄋㄢˊ ㄓㄨㄟ (變)ˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ ˋ ㄇㄚˇ ㄋㄢˊ ㄓㄨㄟ

Hanyu Pinyin


yī yán jì chū sì mǎ nán zhuī (變) yì yán jì chū sì mǎ nán zhuī

Interpretation


(諺語)一句話說出口,就是四匹馬拉的車也追不上。比喻話已說出口,難再收回大丈夫一言既出,駟馬難追,豈有反悔道理

義  類


講話,說話,言語,重要,慎重,謹慎,信用,人物
︿
Top