Skip to main content

Ministry of Education 《Concised Mandarin Chinese Dictionary》


Bopomofo


ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ (變)ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄅㄨˊ ㄨㄣˋ

Hanyu Pinyin


yǒu tiáo bù wèn (變) yǒu tiáo bú wèn

Antonym


亂七八糟雜亂無章

Interpretation


條理分明,有秩序。語本《書經.盤庚上》。 這位祕書總是檔案整理有條不紊方便同事找尋所需的資料

義  類


分明,清楚,整齊,做事,處事,處理,層次,脈絡,事理,狀態,有條理,有次序,不亂,不紊亂,不雜亂
︿
Top